• ۱۲ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
رضا صفدری
استاد مدیریت اطلاعات سلامت
گروه مدیریت اطلاعات و انفورماتیک سلامت، دانشکده پیراپزشکی
مرکز تحقیقات مدیریت اطلاعات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Reza Safdari
Professor of Health Information Management
Department of Health Information Management, School of Allied Medical Sciences
Health Information Management Research Center
Tehran University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد Scopus

بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
تعداد بازدید پروفایل: ۱۳۸۷
 • ۲۵ مقالات نویسنده اول
 • ۳۱ مقالات نویسنده مسئول
 • ۱۱ مقالات بین المللی
 • ۵/۰۲ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱۸ G-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۵۶۴ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۱۳ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
۹%
مقالات با همکاری بین المللی
۹%
خوداستنادی
۷%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۵%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۱ ناظر
۱۳۷۹ ۱۳۹۹
 • ۱ داور
۱۳۷۹ ۱۳۹۹
 • ۱۳ همکار اصلی
۱۳۷۹ ۱۳۹۹
 • ۱۵ محقق اصلی
۱۳۷۹ ۱۳۹۹

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات PubMed

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

فهرست مقالات

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

فهرست طرح‌ها و پايان‌نامه‌هاي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • نمایش تا از کل مورد

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران مقالات:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار