• ۵ H-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
ریحانه معینی
استادیار طب سنتی ایرانی
گروه تاریخ علوم پزشکی، دانشکده طب سنتی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Reihaneh Moeini
Assistant Professor of Traditional Medicine
Department of History of Medicine, School of Traditional Medicine
Babol University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۱۰/۱۹
تعداد بازدید پروفایل: ۲۱۱۲
 • ۷ مقالات نویسنده اول
 • ۸ مقالات نویسنده مسئول
 • ۱ مقالات بین‌المللی
 • ۴/۵۶ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱۱ G-Index
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۱۳۷ استنادات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
 • ۳۰ مقالات
۲۰۰۱ ۲۰۲۱
۳%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۱۵%
خوداستنادی
۶%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۶%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ ناظر
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۳ داور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۳ همکار طرح
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۲ محقق اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ نویسنده
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۱ استاد مشاور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۵ استاد راهنما
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۶ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات PubMed

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

فهرست مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal SJR CiteScore Published Cited By

طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • نمایش تا از کل مورد

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران مقالات:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار