• ۱۴ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
عبدالحسین میری
استاد فارماکوگنوزی
گروه فارماکوگنوزی، دانشکده داروسازی
مرکز تحقیقات سم شناسی و اعتیاد
دانشگاه علوم پزشکی زابل
Abdolhossein Miri
Professor of Pharmacognosy
Department of Pharmacognosy, School of Pharmacy
Zabol University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

بروزرسانی: ۱۴۰۰/۴/۱۷
تعداد بازدید پروفایل: ۷۴۱
 • ۲۴ مقالات نویسنده اول
 • ۱ مقالات نویسنده مسئول
 • ۳ مقالات بین المللی
 • ۱۴/۲۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲۱ G-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۴۹۵ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۵ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
۸%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۷%
خوداستنادی
۵%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۲%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

خلاصه عملکرد طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ ناظر
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ داور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ همکار اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ محقق اصلی
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

خلاصه عملکرد پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • ۰ نویسنده
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ استاد مشاور
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ استاد راهنما
۱۳۸۰ ۱۴۰۰
 • ۰ کل پایان‌نامه‌ها
۱۳۸۰ ۱۴۰۰

روند مقالات Google Scholar

روند مقالات PubMed

روند طرح‌هاي پژوهشي مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

مقالات

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal SJR CiteScore Published Cited By

طرح‌ها و پايان‌نامه‌ها مصوب اطلاعات بخش زیر از سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی گرفته شده و در حال تکمیل است.

 • نمایش تا از کل مورد

نويسندگان همکار مقالات Scopus

 • وابستگی علمی همکاران مقالات:  
 • تعداد همکاران مقالات:  
 • تمام صفحه
کلیک: بارگذاری گراف همکار
کلید کنترل + کلیک: باز کردن پروفایل همکار