عدم محاسبه ارجاعات:       تعداد نتایج:
ارجاع بازای هر مقاله i10 H-Index ارجاعات مقالات مرتبه علمی مقطع/رشته دانشگاه علوم
پزشکی /سازمان
نام و نام خانوادگی ردیف
تعداد در صفحه: