• ۱۱ H-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
حامد دقاق زاده
دانشیار بیماری‌های داخلی
گروه داخلی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)
مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Hamed Daghaghzadeh
Associate Professor of Internal Medicine
Department of Internal Medicine, School of Medicine
Psychosomatic Research Center
Al-Zahra Hospital
Isfahan University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۹/۱۷
  • ۲ مقالات نویسنده اول
  • ۰ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱۱ مقالات بین المللی
  • ۷/۲۷ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱۶ G-Index
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۲۹۱ استنادات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
  • ۴۰ مقالات
۱۹۹۸ ۲۰۱۸
۲۷%
مقالات با همکاری بین المللی
۶%
خوداستنادی
۲%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۲۷%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

فهرست مقالات

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By