• ۴ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
فرزان کیان ارثی
استاد ویتره و رتین (شبکیه)
گروه چشم پزشکی، دانشکده پزشکی
مرکز تحقیقات بیماری‌های چشم
مرکز آموزشی درمانی فیض
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
Farzan Kianersi
Professor of Retina & Vitreous
Department of Ophthalmology, School of Medicine
Eye Research Center
Feiz Hospital
Isfahan University of Medical Sciences

خلاصه عملکرد Scopus

به‌روز شده در: ۱۳۹۸/۱۰/۲۵
  • ۱۸ مقالات نویسنده اول
  • ۶ مقالات نویسنده مسئول
  • ۰ مقالات بین المللی
  • ۲/۶۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۷ G-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۷۹ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۰ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
۰%
مقالات با همکاری بین المللی
۳%
خوداستنادی
۳%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۰%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

فهرست مقالات

  • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By